PlLU, Hasr̷at Balik Kampung Tak Kesamp̷aian, Fr0ntliner M̷aᴜt Kereta J̷atᴜh Paya.

ʀᴀɴᴛᴀᴜ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ – “ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴀɴɢᴋᴀ ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ ᴀʙᴀɴɢ ꜱᴇᴊᴀᴋ ɪꜱɴɪɴ ʟᴀʟᴜ ʙᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇʀɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴇᴅɪʜᴋᴀɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅɪᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴀɢɪ ʙᴇʀɴʏᴀᴡᴀ,” ᴋᴀᴛᴀ ꜱʏᴜᴋʀᴀɴ ᴍᴏᴅ ʏᴜꜱᴏꜰꜰ, 25.

ᴅɪᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴀᴅɪᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ᴛᴀɪꜰᴜʀ ᴍᴏʜᴅ ʏᴜꜱᴏꜰꜰ, 40, ᴍᴀɴɢꜱᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴍᴀᴜᴛ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴍɪʟɪᴋɴʏᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴛᴇʀʙᴀʙᴀꜱ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴋᴜᴀʟᴀ ᴋᴡᴏɴɢ, ᴊᴀʟᴀɴ ʟᴜʙᴏᴋ ꜱᴛᴏʟ- ʀᴀɴᴛᴀᴜ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ, ᴊᴀᴍ 11.30 ᴛᴇɴɢᴀʜ ʜᴀʀɪ, ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ꜱʏᴜᴋʀᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴀʙᴀɴɢʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴋᴀᴋɪᴛᴀɴɢᴀɴ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴅɪꜱʏᴀᴋɪ ʜɪʟᴀɴɢ ꜱᴇᴊᴀᴋ ɪꜱɴɪɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ꜱᴇᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʙɪᴍʙᴀɴɢ.

“ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ, ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀᴅɪᴋ ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ ᴀʀᴡᴀʜ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴʏᴀɴɢᴋᴀ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴋᴀᴍɪ ᴛᴀᴋᴜᴛᴋᴀɴ, ʙᴇɴᴀʀ-ʙᴇɴᴀʀ ᴛᴇʀᴊᴀᴅɪ.

ᴀʀᴡᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʙᴀɪᴋ ꜱᴇʟᴀɪɴ ʀᴀᴘᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪʙᴜ, ᴄʜᴇ ᴢᴀɪɴᴜɴ ᴄʜᴇ ᴅᴀᴜᴅ, 64. ᴘᴇᴍᴇʀɢɪᴀɴɴʏᴀ ᴀᴍᴀᴛ ᴅɪʀᴀꜱᴀɪ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴋᴀᴍɪ ʀᴇᴅᴀ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴅᴏᴀ ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴅɪᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɪᴍᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ, ᴍᴀʟᴀᴍ ᴛᴀᴅɪ.

ꜱʏᴜᴋʀᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴊᴇɴᴀᴢᴀʜ ᴀʙᴀɴɢɴʏᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴅɪᴋᴇʙᴜᴍɪᴋᴀɴ ᴅɪ ᴛᴀɴᴀʜ ᴘᴇʀᴋᴜʙᴜʀᴀɴ ɪꜱʟᴀᴍ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ɢᴇʀᴛᴀᴋ ʟᴇᴍʙᴜ, ꜱᴀʟᴏʀ, ᴅɪ ᴋᴏᴛᴀ ʙʜᴀʀᴜ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ, ꜱᴇʙᴀɪᴋ ᴊᴇɴᴀᴢᴀʜ ᴅɪᴛᴜɴᴛᴜᴛ ᴅᴀʀɪ ᴜɴɪᴛ ꜰᴏʀᴇɴꜱɪᴋ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴘᴀꜱɪʀ ᴍᴀꜱ (ʜᴘᴍ), ᴍᴀʟᴀᴍ ᴛᴀᴅɪ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ᴘᴀꜱɪʀ ᴍᴀꜱ, ᴀꜱɪꜱᴛᴇɴ ᴋᴏᴍɪꜱɪᴏɴᴇʀ ᴍᴏʜᴅ ɴᴀꜱᴀʀᴜᴅᴅɪɴ ᴍ ɴᴀꜱɪʀ, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴇᴍᴜɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴛᴇʀʙᴀʙᴀꜱ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀʏᴀ ᴅɪ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ.

“ꜱᴇʙᴀɪᴋ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴅɪ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ʙᴇɴᴀʀ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴊᴇɴɪꜱ ᴘᴇʀᴏᴅᴜᴀ ᴍʏᴠɪ ʙᴇʀᴡᴀʀɴᴀ ᴋᴜɴɪɴɢ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀʏᴀ ꜱᴇᴅᴀʟᴀᴍ ᴛɪɢᴀ ᴍᴇᴛᴇʀ. ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ʙᴏᴍʙᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ʀᴀɴᴛᴀᴜ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ, ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪᴀɴɢᴋᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴇᴍᴜɪ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ.

“ʜᴀꜱɪʟ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ, ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴅᴀʀɪ ᴀʀᴀʜ ʟᴀʟᴀɴɢ ᴘᴇᴘᴜʏᴜ ᴋᴇ ʀᴀɴᴛᴀᴜ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴍɪʟɪᴋɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪᴋᴀᴡᴀʟ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀʙᴀꜱ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀʏᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

“ᴍᴀʏᴀᴛ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ᴜɴɪᴛ ꜰᴏʀᴇɴꜱɪᴋ ʜᴘᴍ, ᴅᴀɴ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ ʙᴇʀᴛᴜɢᴀꜱ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ʟᴇᴍᴀꜱ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴋᴇꜱ ᴅɪꜱɪᴀꜱᴀᴛ ᴅɪʙᴀᴡᴀʜ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 41 ᴀᴋᴛᴀ ᴘᴇɴɢᴀɴɢᴋᴜᴛᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ (ᴀᴘᴊ) 1987.

sumber: santaiviral

PERHATIAN! Pihak Infomanafaat tidak bertanggungjawab terhadap komentar yang diutarakan melalui laman sosial ini. Ia adalah pandangan peribadi pemilik akaun dan tidak semestinya menggambarkan pendirian sidang redaksi kami. Segala risiko akibat komen yang disiarkan menjadi tanggungjawab pemilik akaun sendiri

Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share Page Media Portal Ya.

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share menu masing2..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini