(ᴠɪᴅᴇᴏ) ᴍᴀꜱʏᴀᴀʟʟᴀʜ, ꜱᴇʟᴀɴɢ ꜱᴇᴊᴀᴍ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ”ʙᴇʟɪᴀᴜ ꜱ3ᴍᴘᴀᴛ ꜱᴇᴍʙᴀʜ’ʏᴀɴɢ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴀʟɪ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ”

ᴀʟ-ꜰᴀᴛɪʜᴀʜ ʙᴜᴀᴛ ᴀʀᴡᴀʜ.

ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴀʟʟᴀʜ ꜱ.ᴡ.ᴛ ɪᴛᴜ ᴋᴇᴄᴜᴀʟɪ ᴊɪᴋᴀ ʙᴇʀꜱᴛᴀᴛᴜꜱ ᴋᴜʀᴀɴɢ ꜱɪᴜᴍᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇᴅᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ.ᴛᴜɴᴀɪᴋᴀɴ ᴋᴇɴᴅɪʀɪ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴡᴀᴊɪᴘᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀɢᴀᴍᴀ ɪꜱʟᴀᴍ. ᴍᴀʟᴀʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴀᴘᴀ ᴊᴜᴀ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ

ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴊᴀʟᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪᴋᴜ

ᴅᴇᴛɪᴋ-ᴅᴇᴛɪᴋ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴀᴊ4ʟ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴊᴀᴍ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ, ꜱʏᴜʀɢᴀ ᴍᴇɴᴀɴᴛɪᴍᴜ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ, ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴛᴇʀʟᴀɴᴛᴀʀ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ʙᴇʀᴜꜱᴀʜᴀ ꜱᴇᴅᴀʏᴀ ᴜᴘᴀʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴜɴᴀɪᴋᴀɴ ʀᴜᴋᴜɴ ɪꜱʟᴀᴍ ᴋᴇᴅᴜᴀ ɪᴛᴜ. ᴍᴇꜱᴋɪᴘᴜɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴀɢᴀᴋ ᴛᴇ ɴᴀᴛ ᴅᴀɴ ʙᴇɢɪᴛᴜ ʟᴇᴍᴀʜ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴅɪᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴄᴜʙᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢʜᴀʙɪꜱᴋᴀɴ ʀᴀᴋᴀᴀᴛ.

ᴋᴇɴᴀɴɢᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀ ʜᴀᴍ

ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʙᴜʟᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴘᴇʀɢɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ-ʟᴀᴍᴀɴʏᴀ ᴡᴀʟᴀᴜ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴊᴀᴍ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴍᴇɴɢʜ3ᴍʙᴜꜱᴋᴀɴ ɴᴀ ꜰᴀꜱ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴀ ᴋʜɪʀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴇᴋɪᴀɴ ʟᴀᴍᴀ ʙᴇʀᴛ4ʀᴜɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇᴊᴇɴɪꜱ ʙᴀʀ4ʜ. ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ꜱɪ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴋᴀʟɪ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ᴘᴏꜱᴛɪɴɢ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴇᴊᴀʜᴛᴇʀᴀᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴀʀᴜ ᴘᴇʀɢɪ.

ᴅɪꜱᴀᴀᴛ-ꜱᴀᴀᴛ ᴀᴋʜɪʀ ᴘᴜɴ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴏʟᴇʜ ꜱᴏʟᴀᴛ ʟᴀɢɪ

ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴀᴍᴀʟ ɪʙᴀ ᴅᴀʜɴʏᴀ ᴅɪᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴅɪ ꜱɪꜱɪ ᴀʟʟᴀʜ ꜱ.ᴡ.ᴛ ᴍᴇɴᴊᴇɴɢᴀʜ ᴋᴇ ʀᴜᴀɴɢᴀɴ ᴋᴏᴍ3ɴ, ʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ꜱᴇ ʙᴀᴋ ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴀᴍᴀʟᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴀʟʟᴀʜʏᴀ ʀʜᴀᴍ. ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴍᴇɴɪ ᴛɪᴘᴋᴀɴ ᴅᴏᴀ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴜᴄᴀᴘᴀɴ ᴛ4ᴋᴢɪᴀʜ, ʀᴀᴍᴀɪ ᴊᴜɢᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴋᴇꜱᴇ ᴍᴘᴀᴛᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴍᴏʀᴀʟ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢʜᴀ ᴅᴀᴘɪ ᴘᴇᴍᴇ ʀɢɪᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ. ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴋᴇꜱᴇʟᴜʀᴜʜᴀɴɴʏᴀ, ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ꜱᴇᴅ1ʜ ɪᴛᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇʀᴀɪʜ ʟᴇʙɪʜ 14 ᴊᴜᴛᴀ ᴛᴏɴᴛᴏɴᴀɴ. ᴀʟʟᴀʜᴜ

ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴊᴀᴍ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴀᴊᴀʟ, ᴀᴋꜱɪ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴛᴜɴᴀɪ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴛᴇɴᴀᴛ ᴜɴᴅᴀɴɢ ꜱᴇʙᴀᴋ 2

ᴀᴋʜɪʀ ᴋᴀᴛᴀ,

ᴋɪᴛᴀ ᴋᴇɴᴀʟᴀʜ ʙᴇʀꜱᴇᴅɪᴀ ʜᴀᴅ ᴀᴘ ᴀᴘᴀ ᴊᴜᴀ ᴜᴊɪ ᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ.ɪɴꜱʏᴀᴀʟʟᴀʜ ᴀᴋᴀɴ ᴜʙᴀ ʜᴋᴀɴ ᴋɪᴛᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɪᴋ.

Sumber Dan Rujukan /

Perhatian! Pihak Infomanafaat tidak bertanggungjawab terhadap komentar yang diutarakan melalui laman sosial ini. Ia adalah pandangan peribadi pemilik akaun dan tidak semestinya menggambarkan pendirian sidang redaksi kami. Segala risiko akibat komen yang disiarkan menjadi tanggungjawab pemilik akaun sendiri

Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share Page Media Portal Ya.

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share menu masing2..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini