ᴊ3ɴᴀᴢ4ʜ ᴍᴏʜᴅ.ᴅɪʏᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴅʟᴋ3ʙᴜᴍʟᴋᴀɴ, ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ʙᴏᴍʙᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʟɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴀᴋɪʙ4ᴛ ʟ3ᴍᴀꜱ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴄᴠʙᴀ ᴍᴇɴʏ3ʟᴀᴍ4ᴛᴋᴀɴ ᴍ4ɴɢꜱᴀ ʙᴀɴᴊɪʀ

ᴍᴇʟᴀᴋᴀ: ᴊᴇɴᴀᴢᴀʜ ᴍᴏʜᴅ. ᴅɪʏᴀ ᴄʜᴇ ᴊᴜꜱᴏʜ, ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ʙᴏᴍʙᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʟɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ʟ3ᴍᴀꜱ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ᴍ4ɴɢꜱᴀ ʙᴀɴᴊɪʀ ᴅɪ ꜱᴜɴɢᴀɪ ᴘᴜᴛᴀᴛ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ, ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴅɪᴋᴇʙᴜᴍɪᴋᴀɴ ᴅɪ ᴘᴇʀᴋᴠʙᴠʀᴀɴ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀɴ-ɴᴜʀ, ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴋʀᴜʙᴏɴɢ ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ꜱᴇʙᴇɴᴛᴀʀ ᴛᴀᴅɪ.

ᴊᴇɴ4ᴢᴀʜ ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ᴛɪʙᴀ ᴅɪ ᴛᴀɴᴀʜ ᴘᴇʀᴋᴠʙᴠʀᴀɴ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴘᴜᴋᴜʟ 11.20 ᴘᴀɢɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪꜱᴇᴍʙ4ʜʏ4ɴɢᴋᴀɴ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ʙ3ʀᴋᴇɴ4ᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢ3ʙᴜᴍʟᴀɴ ꜱᴇʟ3ꜱᴀɪ ᴘᴜᴋᴜʟ 11.50 ᴘᴀɢɪ.

ᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴘᴇɴɢ3ʙᴜᴍɪᴀɴ ᴊᴇɴ4ᴢᴀʜ ᴀʟʟᴀʜʏ4ʀʜᴀᴍ ᴅɪʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪꜱᴛɪᴀᴅᴀᴛ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ʙᴏᴍʙᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ᴊʙᴘᴍ) ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴅɪʜᴀᴅɪʀɪ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ 200 ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴘᴇɴɢʜᴏʀᴍᴀᴛᴀɴ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ.

ᴍᴏʜᴅ. ᴅɪʏᴀ, 46, ʙᴇʀᴘᴀɴɢᴋᴀᴛ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ʙᴏᴍʙᴀ ᴋᴀɴᴀɴ (ᴘʙᴋ) ɪɪ ᴅᴀʀɪ ʙᴀʟᴀɪ ʙᴏᴍʙᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ (ʙʙᴘ) ᴍᴇʟᴀᴋᴀ ᴛᴇɴɢᴀʜ ᴍᴇɴɢʜ3ᴍʙᴠꜱᴋᴀɴ ɴᴀꜰ4ꜱ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ, ᴘᴜᴋᴜʟ 3.11 ᴘᴀɢɪ ᴛᴀᴅɪ.

ʙᴇʀɪᴛᴀ ᴅᴜᴋ4ᴄɪᴛ4 ɪᴛᴜ ᴅɪᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ᴊʙᴘᴍ ᴍᴇʟᴀᴋᴀ, ᴘᴇɴᴏʟᴏɴɢ ᴘᴇꜱᴜʀᴜʜᴊᴀʏᴀ ʙᴏᴍʙᴀ ᴀʙᴜ ʙᴀᴋᴀʀ ᴋᴀᴛᴀɪɴ ᴍᴇɴ3ʀᴜꜱɪ ᴋᴇɴʏ4ᴛᴀᴀɴ ᴀᴋʜʙᴀʀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ᴀʟʟᴀʜʏ4ʀʜᴀᴍ ʟᴇᴍ4ꜱ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴜᴋᴜʟ 5.06 ᴘᴇᴛᴀɴɢ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴇʀᴀᴍᴀɪ 14 ᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴘᴇʀᴀɴɢᴋᴀᴘ ᴅɪ ᴀɴᴊᴜɴɢ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʀᴜᴍᴀʜ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

“ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ, ᴍᴏʜᴅ. ᴅɪʏᴀ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴛᴇʀɢᴇʟɪɴᴄɪʀ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴅɪᴛ0ʟᴀᴋ ᴀʀᴜꜱ ᴅ3ʀᴀꜱ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴘ3ʀᴀɴɢᴋ4ᴘ ᴅɪ ʟ0ɴɢɢ0ᴋᴀɴ ʀᴜᴍᴘᴠᴛ ʜ4ɴʏᴜᴛ.

“ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴɴʏᴀ ᴅɪꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ʙᴏᴍʙᴀ ʏᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴘᴇʀɴᴀꜰᴀꜱᴀɴ ᴅɪ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪᴋᴇᴊᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴍᴇʟᴀᴋᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴛᴀᴍʙᴀʜɴʏᴀ, ᴀʟʟᴀʜʏ4ʀʜ4ᴍ ᴅɪʟᴀᴘ0ʀᴋᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇᴅ4ʀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴅᴀɴ ʙᴇʀɢ4ɴᴛᴜɴɢ ꜱᴇᴘ3ɴᴜʜɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʟᴀᴛ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴘᴇʀɴ4ꜰᴀꜱ4ɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪꜱ4ʜᴋᴀɴ ᴍᴇɴʟɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ, ᴀᴡᴀʟ ᴘᴀɢɪ ᴛᴀᴅɪ.

ᴍᴇɴɢᴜʟᴀꜱ ʟᴀɴᴊᴜᴛ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ, ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴋᴀɴ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ᴋᴇꜱᴇᴍᴜᴀ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴛᴇʀʟɪʙᴀᴛ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴀʟᴀᴛ ᴘᴇʀʟɪɴᴅᴜɴɢᴀɴ ᴅɪʀɪ (ʟɪꜰᴇ ᴊᴀᴄᴋᴇᴛ) ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴡᴀᴛᴇʀ ᴄʀᴏꜱꜱɪɴɢ ᴅɪ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ.

Sumber: UTUSAN / tipstricklive

PERHATIAN! Pihak Infomanafaat tidak bertanggungjawab terhadap komentar yang diutarakan melalui laman sosial ini. Ia adalah pandangan peribadi pemilik akaun dan tidak semestinya menggambarkan pendirian sidang redaksi kami. Segala risiko akibat komen yang disiarkan menjadi tanggungjawab pemilik akaun sendiri

Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share Page Media Portal Ya.

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share menu masing2..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini